Çağdaş Eğitim, Öğrenci Merkezli Eğitim ve Tam Öğrenmedir!..

 
 
   
Çağdaş Eğitim
Çoklu Zeka
Çoklu Zeka - 1
Çoklu Zeka -2
Öğretmen
Okul Yönetimi
Rehberlik
Başarı Motivs.
Çağdaş Eğt.Sit.
Eğitim Sendikl.
MEB Kurumları
Resmi Kurumlar
Sizden Gelenler
Web Tasarımcı
Sizin Siteleriniz
 
 
 
     
 

Müdür Yeterliliği

İNGİLTERE

ÇEVİRİ: Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

Okul müdürleri için ulusal standartlar Mayıs 1997

Öğretmen Eğitim Kuruluşu
GİRİŞ
Burada yer alan ulusal standartlar, okul müdürlüğü ile ilgili temel kavramlarla ilişkili bilgi, anlayış, beceri ve özellikleri ortaya koymaktadır. Bu standartlar, okul müdürlüğü alanında uzmanlığı tanımlamakta olup gerek gelecekte görev alacak gerekse görevlerini sürdüren okul müdürlerinin mesleki gelişimlerinin planlanması sürecinde temel bir işlev görmektedir. Deneyimli okul müdürlerinin yeni atanan meslektaşlarına göre daha farklı ihtiyaçları olmasına rağmen, bütün okul müdürlerinden yüksek nitelikli öğretme ve öğrenmeyi sağlayacak ve başarı standartlarını yükseltecek liderlik ve yönetimi ortaya koyması beklenir.
 Bu standartlar, istişareler sonucu gözden geçirilmiş olup okullar, kanun uygulayıcı kuruluşlar, yüksek öğretim kuruluşları, OFSTED (Office for Standards in Education – Eğitim Standartları Bürosu) ve Galler’deki OHMCI (Office of Her Majesty's Chief Inspector of Schools – Kraliyet Baş Okul Müfettişliği) ve diğer kuruluşların  bu alanda hali hazırdaki çalışmalarını baz almıştır. Bu standartlar ayrıca,  eğitim mesleği dışındaki kişilerin yönetim standartları çerçevesinde yürüttükleri çalışmaları da yansıtmaktadır. Söz konusu standartlar ulusal meslek çerçevesinde tutarlılığı sağlamak açısından 1997 yıkı güz döneminde yeniden gözden geçirme gerektirebilir.
Bu standartlar beş bölümden oluşmaktadır:
1-     Okul müdürlüğünün temel amacı
2-     Okul müdürlüğünün önemli sonuçları
3-     Mesleki bilgi ve anlayış
4-     Beceriler ve özellikler
5-     Okul müdürlüğü ile ilgili temel konular
 1-    OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL AMACI
Başarı ile gelişim sağlamak ve bütün öğrencilere yüksek nitelikli öğretim ve yüksek başarı standartları sunmak amacıyla bir okul için profesyonel liderlik yapmak.
Okul müdürü bir okulda en önde gelen profesyoneldir. Yönetici organ ile çalışan okul müdürü okul için gereken vizyon, liderlik ve yönü sunmalı ve okulun amaçlarını gerçekleştirecek bir şekilde yönetilmesini ve organize edilmesini sağlamalıdır. Okul müdürleri okuldaki yönetici organ ile beraber, eğitimin niteliğinin sürekli olarak geliştirilmesinden, standartların yükseltilmesinden, herkes için fırsat eşitliği yaratılmasından, ilgili politika ve uygulamaların geliştirilmesinden ve ilgili kaynakların okulun hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak şekilde etkin ve etkili olarak kullanılmasından sorumludur. Okul müdürleri ayrıca diğer yerel okullar, (uygun olduğu durumlarda) kanun uygulayıcı kuruluşlar, yüksek öğretim kuruluşları, işverenler ve diğer kuruluşlarla etkili ağlar oluşturarak ve bu ağları koruyarak geniş anlamda toplumun da okula olan taahhütlerini yerine getirmesini sağlar. Okul müdürleri bunun yanı sıra verimli ve disiplinli bir öğrenme ortamı sağlamaktan ve okulun günlük yönetimi ve organizasyonundan sorumlu olup yönetici organa karşı hesap verme sorumluluğuna sahiptir.
 2-    OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÖNEMLİ SONUÇLARI
Aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda, etkili okul müdürlüğü etkili okulları beraberinde getirir:
a)           Okulun yüksek başarı, etkin öğretme ve öğrenme ile iyi ilişkilere dair taahhütlerini yansıtan pozitif bir felsefe söz konusu olduğunda; öğretim elemanları, yöneticiler ve veliler okulun liderliği ve yönetimine güven duyduğunda; öğretim elemanları ve yöneticilerinin görevleri ve okulun başarısına ilişkin hesap verme sorumluluğuna sahip olduklarını fark ettiği durumlarda ve  okul politikaları ile uygulamalarının geliştirilmesi ve başarılı bir şekilde uygulanmasına tam destek sağladıklarında; okul hayatı ve müfredatının öğrencilerin ruhi, ahlaki, sosyal ve kültürel gelişimlerini etkili bir şekilde teşvik ettiği durumlarda; okulun gözden geçirme yoluyla etkinliğini dikkatli bir şekilde devam ettirdiği ve toplumla kurulan bağların öğrencilerin edinim ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunduğu durumlarda;
b)           Öğretmenler ilgili konu(lar) hakkında sağlam bilgi ve anlayışa sahip olduğunda; öğrenciler hakkında yüksek beklentileri olduğunda; sınıf içerisindeki bütün öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek dersler planladıklarında; belli herhangi bir içerik veya öğrenci grubuna yönelik en etkili yaklaşım(lar)ı kullandıklarında; zamanı ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak dersleri uygun olarak düzenlediklerinde; öğrencilerin çalışmalarını düzenli olarak dikkate aldıkları ve değerlendirdikleri durumlarda ve tutarlı ve zorlayıcı ev ödevleri vererek öğrencilerin öğrenme ve başarılarını pekiştirdikleri ve genişlettikleri durumlarda; öğrencileri iyi bir şekilde yönettiklerinde ve yüksek disiplin standartları sağladıklarında; çalışmaları sistematik olarak izlendiğinde, değerlendirildiğinde ve desteklendiğinde;
c)           Bütün öğrencilerin önceki edinimlerinden beklenen seviyede veya beklenen düzeyden daha yüksek seviyede ilerleme kaydettiği durumlarda; okuma yazma, matematiksel anlayış ve bilişim teknolojileri becerilerinde bir ilerleme gösterdikleri durumlarda; ilgili çalışmaların amaçlarını ve sıralarını bildiklerinde; testler ve sınavlara iyi bir şekilde hazırlandıklarında; çalıştıkları konularda hevesli olduklarında ve fazla şey öğrenmeye çok istekli olduklarında; sergiledikleri tavır ve davranışları yoluyla belli bir amaca sahip bir çalışma ortamının korunmasına katkıda bulundukları durumlarda;
 d)           Velilerin çocuklarının öğrenme sürecine katkıda bulunacak şekilde okulla etkili bir şekilde işbirliği yaptığı durumlarda; okuldaki çalışmaları anladıklarında ve bu çalışmalara destek verdiklerinde; çocuklarının başarıları hakkında sürekli olarak bilgilendirildiklerinde ve çocuklarının gelişimlerine ne şekilde destek vereceklerini ve yardım edeceklerini bildikleri durumlarda;  
e)           Yöneticiler yasal yükümlülüklerini yerine getirdiklerinde ve okulların sağladıkları eğitimin niteliği ve öğrencilerin gerçekleştirdiği standartlar hakkında hesap vermelerini sağladıklarında;  
f)            Öğretim elemanları, yurtlar ve kaynaklar etkin ve etkili bir şekilde kullanıldığında; okulun mali denetimi ve yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirildiğinde; dikkatlice gözden geçirilen gelişim planı eğitimsel sonuçları geliştirmeye odaklandığında ve okulun parayı değerlendirdiği durumlarda.
 3-    MESLEKİ BİLGİ VE ANLAYIŞ
Okul müdürleri, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için daha sonra açıklanacak beş temel sorumluluk kapsamına giren özel mesleki bilgi ve kanılar ile bir takım liderlik, yönetim ile kişisel beceri ve özelliklere ihtiyaç duyar. Okul müdürlerinin ihtiyacı olan bilgi ve anlayış, gerek eğitim içi gerekse eğitim dışı kaynaklardan temin edilir. Gerekli bilgi ve anlayış zaman içinde değişecektir; bundan dolayı söz konusu bilgi ve anlayışın düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Aşağıda yer alan bilgi ve anlayış kavramları bütün okullar için geçerlidir; bununla birlikte söz konusu kavramlarla ilgili bazı boyutlar okulların aşamasına, büyüklüğüne ve türüne göre değişik bir yorumlama  gerektirecektir. Okul müdürlerinin uzmanlığı söz konusu bilgi ve anlayışı müdürlükle ilgili her bir temel kavrama uygulayabilme yeteneğinde kendini göstermektedir.
Okul müdürlerinin aşağıda yer alan konularda bilgi ve anlayış sahibi olması gerekmektedir:
a)     Eğitim koşullarının niteliği sağlayan unsurlar nelerdir, etkili okulların özellikleri, öğrencilerin başarılarını artırmak ve ruhi, ahlaki, sosyal ve kültürel gelişimleri ile iyi davranışlarını teşvik etmek için gereken stratejiler;
b)     Öğrencilerin geçmiş edinimlerine ilişkin bilgi ve karşılaştırılabilir verilerin nasıl kullanılacağı, hedeflerinin nasıl belirleneceği;
c)     Müfredat ve değerlendirilmesine ilişkin gereklilikler ve örnekler;
d)     Eğitim teknolojileri de dahil etkin öğretme ve değerlendirme yöntemleri;
e)     Stratejik plan ve işletme planı üzerinde etkili olan siyasi, ekonomik, sosyal, dini ve teknolojik faktörler;
f)       Liderlik türleri ve uygulamaları ile bunların okul bünyesindeki farklı bağlamlara uygunluğu;
g)     İstihdam kanunu, fırsat eşitliği mevzuatı, personel, dış ilişkiler, finans ve değişimi kapsayan yönetim;
h)     Ulusal politika çerçevesi ile DfEE (Department of Electronic Education – Elektronik Eğitim Dairesi) , Welsh Office Education Department (WOED – Eğitim Bakanlığı Galler Bölümü) ve diğer ulusal organların tamamlayıcı  rol ve işlevleri;
i)        1944-1997 arasında geçerli olan Eğitim Kanunları, Sağlık ve Emniyet, Çocuk Kanunu ve fırsat eşitliği mevzuatı hükümleri de dahil olmak üzere eğitimle ilgili yasal çerçeve ve bu çerçevenin okul müdürlüğünün temel görevleri için önemi;
j)        DfEE, WOED ve ulusal organların  bilgileri ve  rehber niteliğindeki belgeleri;
k)      Ulusal, yerel düzeyde ve okul düzeyinde yönetim;
l)        Teftiş ve araştırmanın mesleki gelişim ve okul gelişimine katkısı;
m)    Bilişim teknolojilerinin öğretim, öğrenme ve yönetim tekniklerine uygulanması.
4-    BECERİLER VE ÖZELLİKLER
Aşağıda yer alan beceri ve özellikler okul müdürlerinin rolleri için temeldir; ancak bu özelliklerin tamamı sadece okul müdürlerine özgü değildir. Okul müdürlerden bu beceri ve özellikleri, sayfa 8-11’de açıklanan okul müdürlüğü temel kavramlarına uygun olarak ayrı ayrı ve bir bütün halinde uygulamaları beklenmektedir.
 Liderlik becerileri, özellikleri ve mesleki yetkinlik: insanları ortak bir amaç yolunda bireysel olarak ve bir takım olarak çalışmaları konusunda öncülük etme ve yönetme yeteneği.
. . . . . . . . . . . .
 Kaynak: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü
http://oyegm.meb.gov.tr/yet/                   
 
 
 

                                                                            Anasayfa

 
 
Çağdaş Eğitim©2007