Çağdaş Eğitim, Öğrenci Merkezli Eğitim ve Tam Öğrenmedir!..

 
 
   
Çağdaş Eğitim
Çoklu Zeka
Çoklu Zeka - 1
Çoklu Zeka -2
Öğretmen
Okul Yönetimi
Rehberlik
Başarı Motivs.
Çağdaş Eğt.Sit.
Eğitim Sendikl.
MEB Kurumları
Resmi Kurumlar
Sizden Gelenler
Web Tasarımcı
Sizin Siteleriniz
 
 
 
 
 
ÖĞRENCİ TAKIMLARI           
            Öğrenci Takımları Teknikleri The Jhons Hopkins Üniversitesi’nde geliştirilmiş ve yoğun olaraka araştırılmıştır. Bu gruptaki tekniklerin en önemli özelliği öğretimsel hedeflere bütün takım üyelerinin ulaşması koşuluyla elde edilebilecek takım amacı ve takım başarısını vurgulamasıdır. Bir başka deyişle, öğrencilerden beklenen takım halinde bir şey yapmak değil takım halinde öğrenmektir.
            Öğrenci takımı tekniklerinin (a) takım ödülü; (b) bireysel değerlendirebilirlik ve (c) başarı için eşit fırsat olmak üzere üç özelliği vardır. Bu gruba giren teknikler içinde de ikiye ayrılmaktadırlar. Birinci grupta her konu alanına ve her düzeyde uygulanabilecek Öğrenci Takımları-Başarı Bölümleri ile Tkım-Oyun-Turnuva, ikinci grupta ise, belli konu alanları için eğitim programı biçiminde düzenlenmiş Takım Destekli bireyselleştirme ve İşbirlikli-Birleştirilmiş Okuma ve Kompozisyon yer almaktadır. Takım ödülü, bireysel değerlendirebilirlik ve başarı için fırsat hepsinde vardır ancak farklı biçimlerde kullanılmıştır. Aşağıda bu teknikler tek tek ele alınmaktadır.
 
Öğrenci Takımları-Başarı Bölümleri:
        
Slavin tarafından geliştirilen bu tekniğin beş öğesi vardır.
 
Sunum: ilk olarak öğrenme malzemesi sınıfta sunulur. Sunum genellikle öğretmen tarafından yürütülen dolaysız öğretim ya da düz anlatım-tartışma biçiminde yapılır. Görsel-işitsel araçlardan da yararlanılailir. Sunum aşamasında dikkat edilmesi gereken nokta sunumun yalnızca amaçlanan konu üzerinde yoğunlaşmasıdır.
Takımlar: Öğrenciler  akademik başarı, cinsiyet, ırk ya da etnik köken açısından sınıfı temsil edecek biçimde dörder kişilik gruplara ayrılırlar. Takımın ana işlevi grup üyelerini sınavlara başarılı olacak biçimde hazırlamaktır. Öğretmen sunumu yaptıktan sonra takımlar çalışma yaprakları vb. malzemeler üzerinde çalışırlar. Bu aşamada genellikle öğrencilerin problemleri tartışması, yanıtları karşılaştırması ve grup arkadaşlarının yanlışlarını düzeltmesi gibi etkinlikler yer alır.
            Öğrenci Takımları-Başarı Bölümleri (ÖTBB) tekniğinin en önemli özelliği takımdır. Her aşamada öğrencilerin takım için, takımların da üyeleri için ellerinden geleni yapmaları vurgulanır.
Sınavlar: Öğrenciler birkaç oturumda bir bireysel sınav alırlar. Böylece bireysel değerlendirebilirlik sağlanmış olur.
Bireysel İlerleme Puanları: Bu bileşenin altında yatan düşünce her öğrenci için ulaşabileceği bir amaç saptanmasıdır. Öğrenci eğer önceki göre daha iyi başarı gösterirse puan alabilir. Her öğrenci, grubuna eşit derecede katkıda bulunma hakkına sahiptir, ancak bunu önceki durumana göre gelişme göstermezse yapamaz. Her öğrencinin önceki sınavlardan elde ettiği puanlara dayalı olarak edlde edilen bir “temel” notu vardır. Öğrenci bu notu aştığı oranda grup puanına katkıda bulunabilir.
Takım Ödülü: Takımlar önceden saptanış ölçütlere ulaştıkça ödüllendirilirler.
Aşağıda ÖTBB tekniğinin nasıl uygulanacağı açıklanmıştır.
 
HAZIRLIK
             Bu aşamada malzeme hazırlama, öğrencileri takıma atama ve başlangıçtaki temel puanların belirlenmesi işlemleri yer alır.
Malzeme: ÖTBB’nin takım çalışması aşamasında kullanılacak çalışma yaprakları, çalışma yaprağı cevap kağıtları ve ünite tetsleri önceden hazırlanır. Çalışma yapraklarında herhangi bir öğretim ünitesi ile ilgili her türlü alıştırma yer alabilir. Probemler, sorular, doldurmalı maddeler, çoktan seçmeli maddeler, haritadaki boşlukları doldurma vb. etkinliklerde ünitenin amacına ve konuya uygun olanları seçilir (örnek 1.1 1.2, 1.3).
Ünite testi ise, ilgili ünite ya da ders için hazırlanan ya da o derste/ünitede kazandırılması planlanan davranışları yoklayan bir testtir. Çalışma yaprağındaki sorulara benzer maddeler yer alabilir.
Öğrencilerin Takıma Atanması: Öğrenci takımlarını öğretmen oluşturmalarıdır. Eğer öğrencilerin takım üyelerinin seçimi öğrencilerin isteğine bırakılırsa öğrenciler kendilerine benzeyenleri seçeceği için homojen gruplar oluşacaktır.
Öğrenci takımları şu aşamalardan geçerek oluşturulur:
 
1.      Durum Özeti Yapraklarının Çoğaltılması: Örnek 1.4’de görülen Durum Özeti Yaprağından her öğrenci için bir tane  hazırlanır.
2.      Öğrencileri Başarı Sırasına Koyunuz: Öğrenciler başarı durumlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıraya konur. Bunun için sınav sonuçları, notlar, kanaat kullanılabilir.
3.      Takım Sayısına Karar Veriniz: Takımlarda dörder kişinin bulunması planlandığı için sınıftaki öğrenci sayısı dörde bölünür. Artan öğrenci olursa başka takımlara eklenerek beş kişilik takımlar oluşturulabilir.
4.      Öğrencileri Takımlara Atayınız: Öğrencilerin başarı duruma göre oluşturulan listelere öğrencilere takım harfi verilir. Çizelge 1.1’de görüleceği gibi grup sayısı kadar harf kullanılır. Örneğin, 6 grup oluşturulacaksa alfabenin ilk altı harfi (A,B,C,D,E,F) listedeki ilk altı öğrenciye verilir. Daha sonraki
 
 
Örnek 1.1: Matematik Dersi Dört işlem Ünitesindeki Çift Haneli Sayılar Toplama Becerisini Kazandırmak Amacıyla Planlanan Bir Derste Kullanılabilecek Bir Çalışma Yaprağı.
 
Açıklama : Aşağıdaki işlemleri yaparak soru işareti bulunan yerlere hangi rakamın/rakamların geleceğini bulunuz. 
 
 
Çizelge 1.1 Öğrencilerin Takımlara Atanması
 
..............................................
..................................................................
.......................................................................................
 
öğrenciler sondakinden başlayarak tekrar harflenir. Eğer bazı gruplar beş kişi olacaklrsa başarı sıralamasında ortada olan öğrenciler o gruplara atanmak üzere harflenmezler.
5.       Durum Özeti Yarkları Doldurulması: Takımlarda yer alan öğrencilerin adları formlara yazılır.
 
Başlangıç Puanlarının Saptanması: Bunun için öğrencilerin geçmişteki sınav puanlarının ortalamaları alınır. Bu ÖTBB’den önceki sınavlar olabileceği gibi bir yıl öncenin sınavlarıda olabilir.
ETKİNLİKLER
            ÖTBB’nin uygulanması sürecinde yer alan etkinlikler şunlardır: Öğretme, (b) Takım çalışması, (c) Test ve (d) Takım ödülü.
Öğretme: ÖTBB bir sunumla başlar. Sunum sürecinde başlangıç yapı geliştirme yönlendirilmiş alıştırma işlemlerine yer verilir.
            Başlangıç Yapma aşamasında öğrencilere ne öğretileceği ve bu neden önemli olduğu konusunda bilgi verilir ve önceki bilgiler ve beceri gözden geçilir. Geliştirme aşamasında hedefler doğrultusunda kavramlar örneklerle görsel-işitsel araçlarla açıklanması, sorularla öğrencilerin kavrama düzeylerinin saptanması, yanlışların düzeltilmesi vb. yaşantılara yer verilir.
         Yönlendirilmiş Alıştırma Aşamasında bütün öğrenciler örnekler, problemler vb. üzerinde çalışırlar. Öğrenciler rasgele çağrılarak sorular sorulur. Dönüt verilir.
Takım Çalışması: öğrenciler sunulan konuyla ilgili çalışma yaprağı ya da sorular üzerinde takım halinde çalışırlar. Öğrencilerin birlikte çalışmasını sağlamak için her takım malzemelerden en fazla ikişer kopya verilir. Takım çalışmasıyla ilgili şu kurallar öğrencilerin okuyabileceği ya da görebileceği biçimde yazılarak duvara asılır:
madde işareti
Öğrenciler takım arkadaşlarının öğrenmesinden sorumludurlar.
madde işareti
Bütün takım üyeleri öğrenene kadar hiç kimsenin işi bitmez.
madde işareti
Yardım istediğimiz zaman öğretmenden önce takım arkadaşlarınıza başvurunuz.
madde işareti
Takım arkadaşları birbirleriyle yumuşak bir biçimde konuşmalıdır.
 
Bunlara başka kurallar da eklenebilir. ÖTBB tekniğinin uygulanması sırasında şu işlemlerin yapılması önerilmektedir.
* Takım üyelerini aynı masada oturtunuz.
* Çalışma yaprağı, cevap kağıdı vb. mazlzemeleri dağıtınız.
* Takım üyelerinin ikili ya da üçlü gruplar halinde çalışmalarını, takımın üyelerin yaptıklarını kontrol etmesini, sor sorma-cevap verme vb. rolleri dönüşümlü olarak yapmalarını söyleyiniz.
*  Öğrenciler takım arkadaşlarının sınavda 100 alacağından emin olmadan çalışmayı bırakmamalarını söyleyiniz.
*  Öğrencilere çalışma yapraklarının yalnızca doldurma ya da soruları yanıtlama amacıyla değil çalışma amacıyla kullanılması gerektiğini, birbirinin yanlışını düzeltmeleri gerektiğini anlatınız.
*  Birbirine yalnızca doğruları söylemekle kalmayıp aynı zamanda o noktayı açıklamalarını öneriniz.
*  Öğrencilere soru sormak istediklerinde önce takım arkadaşalrına sormalrı gerektiğini anımsatınız.
*  Takımlar çalışırken sınıfta dolaşınız, iyi çalışan takımları övünüz, arasıra öğrencilerin arasında oturarak çalışmaları izleyiniz.
 
.......................
...............................
...........................................

 
Sınav: Sınavı bireysel olarak yapınız. Öğrencilerin birbirleriyle yardımlaşmasını izin vermeyiniz. Diğer derse kadar puanlayıp sonucu bildiriniz.
 
Atkım Ödülü: Takımlara ödül verebilmek için önce bireysel ve taıım geliştirme puanları hesaplanır. Bunu için sınav puanı ve başlangıç puanı (BPaşağıdaki listeye göre karşılaştırılır.
 
 
Takım puanları her takımdaki öğrencilerin gelişme puanlarının ortalaması alınarak elde edilir. Takımlar bu ortalamalara bakılarak aşağıdaki listeye göre ödüllendirilir.
 
....................
................................
 
 
               Burada dikkat edilmesi gereken nokta, takımlar arasında yarışmanın olmadığı, her takımın “mükemmel” olabileceğidir. Ödül olarak sertifakalar verilebiir. Takım üyelerinin adı sınıfta ilan edilir.
 
İlk Sınav Takımına Dönüş
                 Gelişme puanı açıklamak için gereklidir. Bunun amacı herkese geçmişteki başarısızlığını aşma şansı tanımaktır. Bu aşamada öğrencilere herkesin önemli olduğu ve herkesin kendisiyle yarıştığı açıklanmalıdır.
Başlangıç Puanlarını Yeniden Hesaplama
                 Her puanlamadan sonra son üç sınavın ortalaması alınırak yeni bir başlangıç puanı hesaplanır.
Takımları Değiştirme
                 5-6 hafta sonra takımlar yeniden oluşturulur. Bu düşük puan alan takım öğrencilere yeni şans tanır. Öğrencilerin farklı sınıf arkadaşlarıyla çalışmasını sağlar ve programı canlı tutar.
Not Verme
           Notlar öğrencinin gelişim puanlarına değil sınav puanlarına dayalı olarak verilir. Ancak gelişme puanları da belli bir ağırlıkta (%20 vb.) ortalamaya katılabilir.
Takım-Oyun-Turnuva
            DeVries ve Slavin (1976 ve 1978) tarafından geliştirilmiş bir tekniktir. Takım-Oyun-Turnuvanın (TOT) ÖTBB’den farklı olan yanı öğrencilerin takımlarının temsilcileri olarak diğer takımların üyeleri ile yarışmasıdır. Aşağıda TOT’ın nasıl uygulanacağı açıklanmaktadır.
            Sunum :ÖTBB’ndeki gibi
            Takımlar          :ÖTBB’ndeki gibi
 Oyunlar: Sunum ve takım alıştırmacısı sırasındaki öğrenmeleri ölçmek üzere hazırlanmış bulunan konuyla ilgili sorulardan oluşmaktadır. Oyunlar takımların temsilcilerinden oluşan üçer kişilik gruplarda oynanır. Çoğu oyunlar yalnızca bir dizi sorunun yanıtlanmasıdır. Öğrencilerden biri bir kart çeker ve karttaki numarayı karşılayan soruyu yanıtlamaya çalışır.
Turnuva: Oyunların içinde yer aldığı yapıdır. Genellikle haftanın sonunda sunumdan ve alıştırmalardan sonra yapılır. Birinci turnuva için takımlarıb en iyisi olan üç öğrenci 1. Turnuva Masasına; başarı düzeyi onlardan sonra gelen üç öğrenci 2. Turnuva Masasına, daha sonrakiler 3., 4.... turnuva masalarına alınır. Amaç, her masadaki başarı düzeyin yakın olan takım temsilcilerni birbiriyle yarıştırmak ve her öğrencinin gücü oranında takımına katkıda bulunmasını sağlamaktır.
            Birinci haftadan sonra öğrenciler kendi başarı düzeyine göre masa değiştirirler. Başarısı yükselenler üst masalara, düşenler alt masalara geçerler. Başarısı değişmeyenler aynı masada kalırlar.
Takım Ödülü: ÖTBB’ndeki gibidir.
Malzemeler: TOT uygulanırken ÖTBB’ndeki malzemeler kullanılır. Buna ek olarak sınıftaki her üç öğrenci için 1’den 30’a kadar numaralanmış bir dizi karta gerek duyulacaktır.
 
Öğrencilerin Takımlara Atanması: ÖTBB’ndeki gibidir.
Öğrencilerin Turnuva Masalarına Atanması: Bu aşamada Turnuva Masasına Atama Yaprağının kullanılmasında yarar vardır. Bu Yaprak üzerinde öğrenciler “en başarılı” dan başlıyarak başarı sırasına konur. İlk öğrenci (sınıf mevcudu üçe bölününce bazı öğrenciler dışarıda kalıyorsa ilk dört öğrenci) 1. Turnuva Masasına; sonrakiler2., 3... nolu masalara atanırlar.
Etkinlikler
            Başlıca etkinlikler öğretme, takım çalışması, turnuvalar ve takım ödülüdür. Aşağıda ÖTBB’ndekinden farklı bir etkinlik olan turnuvalar açıklanmaktadır.
Turnuvalar
            Zaman             : Bir Ders Saati
            Ana Düşünce  :Üç kişilik homojen turnuva masalarında yarışma
            Malzemeler     : Turnuva masasına atama yaprağı, oyun yaprağı,
cevap kağıdı, puanlama form masa için oyun   yaprağındaki soruların numaralarını taşıyan bir deste kart.
            Turnuvanın başlangıcında gruplaması yapılan öğrencileri bir arada oturtarak ne yapılacağını açıklayınız. Gruplama yaparken turnuva masalarının numaralarını karışık olarak verilir. Böylece öğrenciler hangi masanın “en iyi” hangisinin “en kötü” olduğunu bilmezler. Malzemeler dağıtılırken öğrencilerin yardımını isteyiniz.
            Oyunun başalyabilmesi için öğrenciler ilk okuyucuyu seçerler. Bunun için öğrenciler bir kart çekerler ve en yüksek numarayı çeken ilk okuyucu olur.
            İlk okuyucu karttaki numarayı karşılayan soruyu yüksek ssle okur ve yanıtlamaya çalışır. Okuyucu doğru yanıtı bilmiyorsa ona bir tahminde bulunma hakkı tanınır. Yanlış yapsa bile cezalandırılmaz. İlk okuyucunun yanıtı vermesinden sonra onun solundaki öğrenci (ilk karşı çıkıcı) karşı çıkma ya da yanıt verme hakkına sahiptir. Eğer bu hakkını kullanmazsa ya da ikinci okuyucu öncekilerden farklı bir yanıt vermek isterse o da karşı çıkabilir. Karşı çıkıcılar dikkatli olmak zorundadır. Çünkü, eğer yanlış yaparlarsa kart kaybederler. Herkes yanıtladıktan sonra ikinci karşı çıkıcı (okuyucunun sağındaki) cevap kartlarını kontrol eder doğru yanıtı yüksek sesle okur. Eğer karşı çıkıcılardan biri yanlış bir yanıt verirse önceden kazandığı bir kartı varsa masaya geri verir. Eğer hiç kimse doğru yanıt vermediyse kart masaya döner.
İkinci tur için okuyuculuk, karşı çıkıcılık gibi durumlar bir sola kayar. Ve oyun öğretmenin saptadığı süre ya da destedeki kartlar bitene kadar sürer. Oyunun sonunda herkes elindeki kartları sayar ve bu sayı onların o oyunda kazandıkları puan olarak yazılır (Şekil: 2.1). Zaman varsa kartlar karıştın ikinci oyuna geçilir.
Bütün öğrenciler oyunu aynı anda oynamalıdır. Onlar oynarken gruptan gruba dolaşarak soruları yanıtlayınız ve herkesin ne yapacağını anlamasını sağlayınız. Süresinin bitimine on dakika kala öğrencilere oynamayı bırakmalarını ve herkesin puanını oyun puan kağıdına yazmalarını söyleyin.
Şekil: 2.1 Oyun Puan Kağıdı
Masa No : _______        Raund :_______
 Oyuncular         Takım                  Oyun1      Oyun2    Günün     Turnuva
                                                                         Toplamı   Puanı
Gökçe
 
Susam Sokağı
 
5
7
12
 
20
 
Mustafa
 
Süper
 
14
 
10
 
24
 
60
 
Yeşim
 
Güneş
 
11
 
12
 
23
 
40
 
 Şekil: 2.2
Turnuva Puanlarının Hesaplanması
Dört Kişilik Oyun
Oyuncular  Hiç        Üstte-  Orta-    Altta-   ilk Üç   Son Üç   Dörtlü   Üstteki, ve
                   Bağsız   kiler    dakiler  kiler    Bağlı     Bağlı      Bağ       Alttaki.
                                 Bağlı   Bağlı    Bağlı                                             Bağlı
Birinci
 
60
 
50
 
60
 
60
 
50
 
60
 
40
 
50
 
İkinci
 
40
 
50
 
40
 
40
 
50
 
30
 
40
 
50
 
Üçüncü
 
30
 
30
 
40
 
30
 
50
 
30
 
40
 
30
 
Dördüncü
 
20
 
20
 
20
 
30
 
20
 
30
 
40
 
30
 
 Üç Kişilik Oyun
 Oyuncular    Hiç          Üstte.    Alttaki     Üçlü
                    Bağsız      Bağlı     Bağlı       Bağ
Birinci
 
60
 
50
 
60
 
40
 
İkinci
 
40
 
50
 
30
 
40
 
Üçüncü
 
20
 
20
 
30
 
40
 
İki Kişilik Oyun
 Oyuncular    Hiç Bağsız Bağlı
Birinci
60
40
İkinci
20
40
Öğrencilerin turnuva puanlan hesaplanırken Şekil: 2.2'deki tablolardan yararlanılabilir. Bu tablolarda çeşitli olasılıklar karşısında verilebilecek puanlar yer almaktadır.
Şekil: 2.3
Durum Özeti Yaprağı
Takım Adı   :
 Takım Üyeleri            1     2    3    4    5  6   7   8   9   10  11  12
 Gökçe                         60   20   20   40
Kemal                         40  40  20  60
Mustafa                      50  20  40  60
Yeşim                         60   60   20   40
Esra                              40   40   60   20
Toplam Takım Puanı   250 180 160 220
Takım Ortalanası         50  36  32  44
Takım Ödülü               Süper       iyi
Takım Ort = Toplam Takım Puanı / Takımdaki Öğrenci Sayısı
Takım Ödülü
 Takım Puanlarının Hesaplanması: Turnuvadan hemen sonra takım puanları hesaplanır, takım sertifikaları hazırlanır ve sonuçlar tek sayfalık bir haber-mektup ile sınıfa duyurulur. Takım ödülü 40 puan için 'iyi'. 45 için 'çok iyi", 50 puan için 'süper’ dir (Şekil: 2.3).
Turnuva Masalarının Yeniden Düzenlenmesi
Her turnuvadan sonra yapılmalıdır. En kolayı bunu takım puanları hesaplanırken yapmaktır. Bunun için şu işlemlere yer verilir.
1. Puan kağıtlarını kullanarak öğrencilerin düşük ve yüksek puanlarını saptayınız. Turnuva Masasına Atama Yaprağında masalarında yüksek puan almış olan öğrencilerin masa numaralarını daire içine alınız. Bir masada birden fazla yüksek puanlı varsa kura çekiniz, ilk turnuvada masalarında birinci olanları birinci sütunda işaretleyiniz, örneğin, Şekil: 2.4'e göre Gökçe, Kemal, Gökçen, Mustafa ve Ceren birinci turnuvada masalarında birinci olanlardır. Adı ikinci sütunda daire içine alınanlar ikinci turnuvada birinci olanlardır.
2. Masalarında düşük puan alanların masa numaralarının altını çiziniz, örneğin birinci turnuvada Yeşim, Ahmet, inci, Demet ve Fuat düşük puan almışlardır.
3. Diğerlerini olduğu gibi bırakınız.
4. Diğer turnuvaya ait sütunda numaraları şöyle transfer ediniz. Eğer numara daire içinde ise onu bir azaltınız. Yani 4 nolu masada kazanan öğrenciyi ikinci turnuvada 3. masaya alınız, yalnızca 1. aynı kalır. Altı çizili numaralara ise bir ekleyiniz. Buna göre düşük puanlı öğrenciler öbür turnuvada biraz daha kolay masada çalışabilirler. Hiç işaretsiz olan numaralar aynı yerde kalırlar.
Masalardaki öğrenci sayılarının üç olmasına dikkat ediniz. Devamsızlık vb. nedenlerle değişiklik yapmak gerekirse yapınız.
 
Takımları Değiştirme
Beş altı haftada bir yeni takımlar oluşturunuz.
Takım-Oyun-Turnuvayı Diğer Etkinliklerle Birleştirme
 
Öğretmenler derslerin bazı bölümlerinde TOT'ı bazılarında başka yöntemleri kullanabilirler. Örneğin, Fen Bilgisi dersinde öğretmen üç gün temel kavramları öğretip iki gün laboratuvar çalışması yaptırabilir. ÖTBB ile birlikte de kullanılabilir.
 
Not Verme
Takım-Oyun-Turnuva tekniğinin uygulanması sırasında elde edilen puanlar not vermede kullanılamaz. Not vermek için ayrıca sınav yapmak gerekir. Öğrencilerin TOT sırasında elde etliği puanlar ancak belli bir ağırlık verilerek notlara katılabilir.
ÖTBB'nin ve TOT'nın başlıca özelliklerinden biri her konu alanına her düzeyde uygulanabilir teknikler olmalarıdır. Böyle tekniklerin bir sakıncası belli bir konu alanında o konu alanı için özel olarak geliştirilmiş teknikler kadar etkili olamama olasılığıdır. Ayrıca, bu tür teknikler eğitim programı vb. sorunların üzerinde durmaz. Bu sakıncaları giderebilmek için program paketi halinde uygulanan bazı işbirlikli öğrenme yöntemleri geliştirilmiştir. Aşağıda bu gruba giren Takım Destekleyici Bireyselleştirme ve İşbirlikli-Birleştirilmiş Okuma ve kompozisyon ele alınmaktadır.
               Şekil 2.4
(5 Masalık)
Turnuva Masasına Atama Yaprağı
Turnuva Numarası
Öğrenci Takım           1    2     3      4      5      6      7      8      9   10   11    12
 
Sinan Süper                1    1     2
Yeşim Yıldız              1    2     2
Gökçe Çalışkanlar     (1)  (1)   1
Kemal Başarı             (2)  1     1
Işıl Süper                    2   (2)    1
Ahmet Yıldız              2   (3)   2
Nurcan Çalışkanlar     3    3     4
Gökçen Başarı            (3)  2     3
inci Süper                     3   4     5
Hüseyin Yıldız            4    4     3
Mustafa Çalışkanlar   (4)  3    3
Demet Başarı               4   5     5
Yunus Süper                4    4    4
Fuat Yıldız                   5    5    5
Ceren Çalışkanlar       (5)   4   4
Ali Başarı                     5   (5)  4
                                                                     Gelecek Turnuva Numaraları
                                                                      En son Turnuva Sonuçları
Not: (3) 3. masadaki yüksek başarılıyı gösterir.
3        3. masadaki orta başarılıyı gösterir.
3 3. masadaki düşük başarılıyı gösterir.
Takım Destekli Bireyselleştirme
 
Mantığı
Öğretimin bireyselleştirilmesi özellikle önkoşul becerilerin kazanılmasının gerekli olduğu Matematik alanında özel bir önem taşımaktadır. Heterojen bir sınıfta her öğrencinin aynı hızla öğrenmesi beklenemez. Bu nedenle öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine ve öğrenme hızına uygun öğretim verilmesi gerekmektedir. Ancak, yapılan çalışmalarda bireyselleştirilmiş öğretimin maliyet ve uygulama sorunları olduğu, bunun yanısıra dolaysız öğretimin uygulandığı geleneksel öğretim yöntemlerinden daha etkili olmadığı ortaya çıkarılmıştır. Takım Destekleyici Bireyselleştirme hem heterojen sınıfların hem de programlı öğretim, bilgisayarlı öğretim, tam öğrenme vb. bireyselleştirmiş öğretim stratejilerinin maliyet ve uygulama ile ilgili sakıncalarını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.
Öğrenciler grup çalışması yaparken öğretmenler küçük homojen gruplarda dolaysız öğretim yapma fırsatı bulabilir.
Takım Destekli Bireyselleştirme uygulanırken bireyselleştirilmiş öğretimin kuramsal ve uygulama sorunlarını çözmek için şu ölçütler dikkate alınmıştır.
·        Öğretmenin sınıfı yönetme ve öğrencilerin yaptıklarını kontrol etme işini en aza indirmek.
·        Öğretmenin zamanının en azından yarısını küçük gruplara öğretim yaparak geçirmesi.
·        Programın işleme konması öyle basit olmalı ki üçüncü ve üstü sınıflarda okuyan öğrenciler becerebilsinler.
·        Öğrencilerin malzemeleri hızla gözden geçirecek aldatmaca vb. yollara başvurmayacak biçimde güdülenmesi.
·        Öğrenme düzeyinin sık sık belirlenerek öğrencilerin zaten bildiklerini öğrenmek için zaman kaybetmemesi. Öğrenme güçlüklerini ise ciddi bir boyuta ulaşmadan önlenmesi.
·        Öğrencilerin birbirinin yaptıklarını -kontrol edilenin daha önde olması durumunda bile- kontrol edebilmeleri.
·        Programın basit, ucuz ve başka bir öğretmenin yardımını gerektirmiyor olması.
·        Öğrencileri işbirlikli, eşit statülü gruplarda çalıştırarak, sınıfta çeşitli özgeçmişlere sahip öğrenciler arasında olumlu tutumlar geliştirmek.
Bu ölçütlere uyacak biçimde hazırlanan Takım Destekli Bireyselleştirme alan deneysel araştırmalarda denenmiş ve gözden geçirilerek geliştirilmiştir. Son şekli ile Takım Destekli Bireyselleştirme'nin uygulanması sırasında yer alması gereken işlemler aşağıda açıklanmaktadır.
Programın Öğeleri
Takım Destekli Bireyselleştirme'nin Öğrenci Takımları tekniklerinden farkı programın kendine özgü malzemelerin bulunmasıdır.
Takımlar: Takımlar ÖTBB ve TOT'da olduğu gibi oluşturulur. Programa   başlamadan   önce   öğrenciler   ön testten   geçirilirler   ve   test sonuçlarına bakılarak, programın, düzeylerine uygun bir noktasından başlarlar.
Program Malzemeleri: Öğrencilerin üzerinde çalıştığı malzemelerin çoğu toplama, çıkarma, çarpma, bölme, numaralama, kesirli sayılar, ondalık sayılar, yüzdeler, istatistikler ve cebiri kapsamaktadır. Malzemelerde sözcük problemi ve problem çözme staratejileri vurgulanmaktadır.
Her ünitenin içerdiği bölümler şunlardır:
ü  Öğretmenin sunduğu kavramların gözden geçirildiği ve' adım adını Droblem çözme yönteminin yer aldığı bir yönlendirme sayfası.
ü  Herbiri onaltışar problem içeren alıştırma şayiaları. Her beceri son seçerinin kazanılmasında yardımcı olan alt becerileri de içermektedir,
ü  İzleme Testleri.
ü  Onbeş maddelik ünite testi.
ü  Alıştırmalar, izleme testleri ve ünite testleri için cevap kağıtları..'
Takım Çalışması: Yerleştirme testinden sonra öğretmen birinci dersi izler. Öğrenciler için Matematik ünitesinde bir başlangıç noktası saptanır, "akım çalışması sırasında şu işlemler yer alır:
1. öğrenciler kendi takımları içinde ikili ya da üçlü gruplar oluştururlar.
2. Yönlendirme sayfalarını okurlar, takıldıkları yerleri öğretmene sorarlar. Ve ilk alıştırma üzerinde çalışmaya başlarlar.
3. Her öğrenci dört alıştırmayı önce kendisi yapar, sonra da, takım arkadaşlarından birine sayfa üzerinde ters duran cevap anahtarıyla karşılaştırtarak kontrol ettirir. Eğer dördü de doğru çalışırsa öğrenci başka becerilerle ilgili alıştırmalara geçebilir. Eğer bir yanlışlık varsa öğrenci,diğer lort problemi denemelidir. Bu süreç öğrenci dörtlü problem takımlarından lirini doğru olarak yanıtlayana kadar sürer.
4. Öğrenci son beceri ile ilgili dörtlü takımlardan birini tam ve doğru olarak yanıtlayınca ona izleme testi verilir, izleme testi on maddeden oluşur, öğrenci testi, yalnız yanıtlar. Test bitince takım arkadaşlarından biri puanlar. Eğer sekiz ya da üstü puan alırsa puanlayıcı kağıdı imzalar. Bu, takım tarafından öğrencinin ünite testini alabileceğinin onaylanması demektir. Eğer öğrenci sekiz puan alamazsa öğretmen yardıma çağırılır. Bu durumda öğretmen öğrenciye güçlük çektiği beceriyle ilgili maddeler üzerinde çalışmasını söyler, ondan sonra, içeriği ve güçlük derecesi birinci izleme testine benzeyen izleme Testi B formu verilir, izleme Testini geçemeyen öğrenci ünite testini de alamaz.
5. Öğrenciler takım arkadaşı tarafından imzalanan izleme testini götürerek, o günün ünite testi uygulayıcısı olan öğrenciden ünite testini alır. Her gün iki öğrenci uygulayıcı olur. Uygulayıcı bitirilen testlerin puanlanmasından da sorumludur.
Takım Puanı ve Ödülü: Öğretmen her hafta takım üyelerinin tamamladığı ünite sayısına ve 'ünite puanlarına bakarak bir takım puanı hesaplar. Önceden saptanmış ölçütlere bakarak takımlar 'süper", "çok iyi' ve "iyi" takım olarak seçilirler ve "süper" ve 'çok iyi" olanlara gösterişli sertifikalar verilir.
Öğretim Grupları: Her gün öğretmen çeşitli takımların aynı düzeyde bulunan üyelerinden oluşturduğu gruplara belli başlı kavramları öğretir. Burada etkili bir öğretim için gerekli şekil, gösterim vb. tekniklerden yararlanılır. Öğrenciler takımlarında çalışmaya başlamadan önce gerekli öğrenmeleri gerçekleştirirler.
Olgu Testleri: Haftada iki kez uygulanan, öğrencilerin olgularla ilgili bilgisini ölçen üçer dakikalık testlerdir. Öğrenciler bu testlere, eve götürdükleri malzemeler üzerinde çalışarak hazırlanırlar.
Bütün Sınıf Üniteleri: Üç hartada bir öğretmen bireyselleştirilmiş öğretime ara vererek bir hafta boyunca bütün sınıf öğretimi yapar. Bunun amacı sınıfa geometri, ölçme ve problem çözme becerilerini öğretmektir.
 Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon
Mantığı
İşbirlikli öğrenme yöntemlerinin çok çeşitli konu alanlarında araştırılmış ve kullanılmış olmasına karşın ilköğretimin en önemli konularından olan okuma ve yazma dikkat çekecek biçimde ihmal edilmiştir. Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon (BİOK), İlköğretimin üst sınıflarında okumayı, yazmayı ve dil becerilerini öğretmek amacıyla düzenlenmiş kapsamlı bir programdır. Takım Destekli Bireyselleştirmece olduğu gibi BİOK'da da okuma-yazma öğretimiyle ilgili temel araştırmalarda elde edilen uygulamalar tanıtılmaya çalışılmıştır. İşbirlikli öğrenmede ise grup amacı ve bireysel değerlendirilebilirlik vurgulanmıştır. Ayrıca, TDB uygulamaları homojen öğretme grupları ile heterojen çalışma gruplarının birlikte kullanılmasının hem pratik hem de etkili olduğunu ortaya koymuştur.
Buna ek olarak BİOK'un geliştirilmesinde geleneksel okuma-yazma öğretiminde karşılaşılan sorunların çözümlenmesinden hareket edilmiştir.
Bunların başlıcaları şunlardır:
İzleme: Gruplar halinde yapılan okuma çalışmalarının en önemli sorunu öğretmen bir grupla ilgilenirken diğer grupların derse ilgisini kaybetmesidir. BİOK'ın uygulanması sırasında İşbirlikli ödül kullanılarak bu sorun giderilmeye çalışılmıştır.
Sesli Okuma: Sesli okumanın öğrencinin kodlama ve kavrama süreçleri üzerinde olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte sınıflarda sesli okuma etkinliklerine yeterince yer verilmemektedir. Bunun da ötesinde sesli okuma etkinliklerinin çoğu bir öğrencinin okuması diğer öğrencilerin beklemesi biçiminde olmaktadır. BİOK'un temel amaçlarından biri, öğrencilere takım arkadaşlarına sesli okuma şansı tanıyarak ve birbirinin okumasına nasıl tepkide bulunacaklarını öğreterek bu sorunları çözmektir.
Okuduğunu Anlama Becerileri: Bazı betimsel çalışmalarda, ilköğretimdeki okuma derslerinde, parçaların yorumlanarak ve çıkarım yapılarak kavranması yerine, sözlük anlamının kavranmasının vurgulandığı ortaya çıkarılmıştır, iyi ve kötü okuyucular üzerindeki çalışmalar ise, kötü okuyucuların kavrama stratejilerine ve bilişötesi kontrole sahip olmadıklarını ortaya koymuştur. Öte yandan, öğrencilere özetleme, soru sorma, açıklığa kavuşturma ve yordama becerilerinin öğretilmesi ile kavramanın geliştirilebileceği de ortaya çıkarılmıştır. BİOK'un temel amaçlarından biri, okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilebilmesi için işbirliği takımlarından yararlanmaktır. İzleme sırasında öğrencilerin beş özelliği saptamaları istenir: kişiler, sorunlar, denenen çözümler ve son çözüm. Ayrıca öğrencilerden kavramayı yükseltici sorunların çözümüne ilişkin yordama yapmaları ve öykünün temel öğelerini özetlemeleri de istenmektedir. BİOK'un uygulanması sırasında haltada bir gün öğrencilere kavrama ve bilişöıesi stratejiler öğretilmektedir.
Yazma ve Dil Becerileri: Araştırmalar, yazma ve dil becerileri için ayrılan zamanın tek tek mekanik becerilerin öğretilmesinde harcandığını ortaya koymuştur. BIOK çalışmalarının amacı yazma-süreci yaklaşımına dayalı bir program geliştirmektir. Takım üyeleri, yazma süreci (planlama, yazma, gözden geçirme ve düzeltme) sırasında birbirine yardım ederler. Yazma ve okuma becerileri birleştirilerek öğretilir.
Program Öğeleri
BİOK, (a) temel etkinlikler, (b) dolaysız öğretim, (c) birleştirilmiş dil becerileri ye yazma olmak üzere üç öğeden oluşur. Bu etkinlikler sırasında öğrenciler heterojen gruplarda çalışırlar. Bütün etkinliklerde sırasıyla öğretmen sunumu, takım alıştırması, bağımsız alıştırma, arkadaş ön değerlendirmesi, ek alıştırma ve sınama işlemleri yer alır.
Kaynak:İnternet
      Bilgisayarınıza indirin ve TAM metin-şekilleri inceleyin
 
 

                                                                            Anasayfa

 
 
Çağdaş Eğitim©2007